Tap doan Dai Viet

Tap doan Dai Viet
NEWS
cong ty co phan co dien lanh dai viet
Statistics
  • Visited : 7433398
  • Online : 141

Kiến thức về máy lạnh

Một số lệnh tắt vẽ Autocad thông dụng

Friday, 08/03/2013, 13:35 GMT+7

I.                   Một số lệnh cơ bản thông dụng khi sử dụng autocad

1.      L – line : lệnh vẽ đường thẳng
Gõ L enter
Chọn điểm đầu
Chọn điểm cuối
2.      PL – Pline: lệnh vẽ các đường thẳng liên tục
Gõ PLenter
Chọn điểm đầu
Chọn các điểm tiếp theo
3.      F – Fillet: Lệnh vẽ cung tròn giữa 2 đường thẳng hoặc nối 2 đường thẳng không  thẳng hàng với nhau
Gõ F enter
Chọn R enter
Gõ giá trị bán kính cần bo tròn vào enter hoặc gõ 0 enter nếu muốn nối 2 đường thẳng ko thẳng hàng
Chọn đoạn thẳng thứ 1
Chọn đoạn thẳng thứ 2
4.      C – circle: vẽ đường tròn
Gõ C enter
Nhấp chuột trái bắt điểm tâm đường tròn
Gõ đường kính cần nhập
5.      CO – copy: sao chéo đối tượng
GõCOenter
Nhấp vào đối tượng enter
Nhấp chuột trái bắt điểm cần di sao chép
Di chuyển đối tượng được sao chép đến vị trí theo yêu cầu
6.      MI – mirror: tạo đối tượng đối xứng qua trục
Gõ MI enter
Chọn đói tượng cần sao chép
Chọn điểm đầu trục sao chép
Chọn điểm cuối trục sao chép
Gõ Y enter nếu tạo đối tượng mới và không giữ lại đối tượng cũ
7.      TR- trim: cắt xén nét, đối tượng bất kỳ khi giao đối tượng khác
Có 2 cách
Cách 1: cắt những đối tượng giao với các đối tượng khác
Gõ TR enter
Gõ enter 1 lần nữa ( ý nghĩa là chọn tất cả đối tượng làm gốc)
Nhấp chuột trái vào những đối tượng cần cắt bỏ
Cách 2: cắt những đối tượng giao với đối tượng làm gốc
Gõ TR enter
Chọn đối tượng làm gốc enter
Chọn các đối tượng cần cắt giao với đối tượng làm gốc đã chọn
8.      M – move: di chuyển đối tượng
Gõ M enter
Chọn đối tượng cần di chuyển
Di chuyển đến vị trí cần nhấp chuột trái
9.      DLI – dimlinear: giống kích thước đoạn thẳng dọc hay ngang
Cách 1: Chọn biểu tượng chức năng rồi chọn 2 điểm cần giống kích thước
Cách 2: Gõ DLI enter rồi chọn 2 điểm cần giống kích thước
10.  DAL- dimaligned: Giống kích thước nghiêng
Gõ biểu tượng hoặc gõ DAL enter rồi chọn 2 điểm cần giống kích thước
11.  SC – SCALE: Thay đổi tỉ lệ đối tượng
GõSCenter
Tô khối đối tượng cần đổi tỉ lệ enter
Chọn 1 điểm trên đối tượng làm mốc enter
Nhập tỷ lệ cần thay đổi vào enter
12.  AL– ALIGN: thay đổi tỷ lệ đối tượng theo đoạn thẳng làm chuẩn
Gõ AL enter
Tô khối đối tượng enter
Chọn điểm đầu tại 1 điểm trên đối tượng làm chuẩn
Chọn điểm đầu của đoạn thẳng làm chuẩn
Chọn điểm thứ hai tại điểm trên đối tượng làm chuẩn
Chọn điểm thứ hai của đoạn thẳng làm chuẩn enter
Gõ Y enter
13.  T – Text : Ghi văn bản
14.  X – Explode: rã block
Chọn đối tựng block gõ X enter
15.  B – Block: tạo block
Tô khối các đối tượng cần block
Gõ B enter
Nhập tên block enter
16.  LA – Layer: tạo đặc tính nét vẽ
Gõ LA enter
Hiển thị hộp thoại layer properties manager
Chọn new layer nhập tên nét vẽ
Nhập các đặc tính cần thiết vào
17.  D – Dimstyle:  tạo kiểu kích thước
Gõ D enter
Hiển thị hộp thoại Dimension style manager
Chọn new nếu tạo kiểu kích thước mới
Nếu muốn thay đổi kiểu kích thước theo các kích thước có sẵn của bản vẽ  ta chọn tên kiểu kích thước rồi chọn modify
Nhập các đặc tính kích thước vào
Nhấp vào setcurrent
18.  ED – DDEDIT: thay đổi giá trị trên đường giống kích thước
Nhấp vào đường giống cần điều chỉnh gõ ED enter
Nhập giá trị vào
19.  H – Hatcher: tạo mặt cắt hoặc tô nền đối tượng
Cách 1 : đối với đối tượng rời rạc
Gõ H enter
Chọn nền tô nhấp vào add: pick poin
Nhấp chuột vào giữa các đối tượng cần tô enter
Cách 2: Đối với đối tượng liền khối
Gõ H enter
Chọn nền tô nhấp vào add: select opject
Chọn đối tượng enter
20.  B – boundary: tạo đa tuyến kín
Gõ B enter
Chọn tâm các đối tượng cần tạo kín enter
 

II.                Các lệnh cơ bản sử dụng vẽ ống gió


Ta sử dụng phần mềm vẽ listnam
Để khởi động listnam khi tao vào bản vẽ cad sẽ thực hiện các bước sau đây:
-                    Trên màn hình autocad ta vào Tools àLoad application…. àtìm đường dẫnđến listnam àchọn toàn bộ lệnh vẽ àload ( chú ý nhấp từ 2 đến 3 lần ) àclose.
1.      Lệnh VC4 ( VC2) : vẽ ống gió nối ngang miệng gió
Gõ VC4 enter
Draw or Select polyline enter
Vẽ đoạn ống gió cần thực hiện bởi nhiều điểm tùy ý – enter
Gõ size ống gió vào: ss200 enter    ( nếu là ống gió Ø200 )
      2.   Lệnh VC3 (VC1) : Vẽ ống gió nối xuống miệng gió
            Gõ VC3 enter
Draw or Select polyline enter
Vẽ đoạn ống gió cần thực hiện bởi nhiều điểm tùy ý – enter
Gõ size ống gió vào: ss200 enter    ( nếu là ống gió Ø200 )
3.      Lệnh B4 :  Vẽ chi tiết Vuông ra tròn
Gõ B4 enter
Bắt điểm và nhập kích thước đầu lớn enter
Nhập kích thước đầu nhỏ enter
Phần mềm sẽ tự tính cho L ta enter ( hoặc ta có thể tự nhập vào )
Chọn hướng cho chi tiết giảm enter
4.      Lệnh B3: vẽ gót giày
Gõ B3 enter
Bắt điểm và nhập kích thước đầu nhỏ enter
Phần mềm sẽ tự tính cho L ta enter ( hoặc ta có thể tự nhập vào )
Chọn hướng cho chi tiết enter
5.      Lệnh B2: Vẽ chi tiết giảm hoặc tăng
Gõ B2 enter
Bắt điểm và nhập chiều dài L cho chi tiết giảm enter
Nhập giá trị đầu số 1 vào enter
Nhập giá trị đầu số 2 vào  enter
Chọn chiều trái hoạc phải enter
Chọn hướng cho chi tiết enter
6.      Lệnh B1: Vẽ ống gió thẳng
Gõ B1 enter
Bắt điểm và nhập chiều dài L cho ống gió enter
Nhập giá trị kích thước rộng của ống gió enter
Chọn hướng cho chi tiết enter
7.      Lệnh E1: vẽ co, cút
Gõ E1 enter
Bắt điểm và nhập kích thước co enter
Phần mềm sẽ tự cho bán kính ta enter ( hoặc có thể tự nhập giá trị bán kính )
Chọn chiều co trái hoặc phải enter
Nhập giá trị góc ( vd: 90 , 45 …) enter
Chọn hướng đặt co enter
8.      Lệnh EEX: vẽ ống gió 3 ngã
Gõ EEX enter
Bắt điểm và nhập kích thước đầu vào enter
Nhập kích thước nhánh 1 enter
Nhập kích thước nhánh 2 enter
Chọn chiều trái hoặc phải
Các giá trị còn lại phần mềm tự cho ta enter (hoặc có thể tự nhập các giá trị đó tùy ý )
9.      Lệnh EEY: Vẽ chạc 3 hoặc cánh bướm
Gõ EEY enter
Bắt điểm và nhập kích thước đầu vào enter
Nhập kích thước nhánh 1 enter
Nhập kích thước nhánh 2 enter
Chọn chiều trái hoặc phải
 Các giá trị còn lại phần mềm tự cho ta enter (hoặc có thể tự nhập các giá trị đó tùy ý )
10.   Lệnh EEZ: Vẽ chạc 4
 Gõ EEZ enter
 Bắt điểm và nhập kích thước đầu vào enter
 Nhập kích thước nhánh 1 enter
 Nhập kích thước nhánh 2 enter
 Nhập kích thước nhánh 3 enter
 Chọn chiều trái hoặc phải
       Các giá trị còn lại phần mềm tự cho ta enter (hoặc có thể tự nhập các giá trị đó tùy ý )
11.  Lệnh BZ: Vẽ ống lượn
Gõ BZ enter
Bắt điểm và nhập giá trị kích thước chiều rộng ống gió thứ 1
Nhập giá trị ống gió thứ 2 enter ( nếu ống gió 2 đầu giống nhau thì enter)
Chọn chiều trái hoặc phải enter
Nhập cao độ lượn của ống gió enter
Nhập giá trị chiều dài L cho chi tiết enter
Chọn hướng enter

Written : admin


Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
DMCA.com Protection Status