Tap doan Dai Viet

Tap doan Dai Viet
NEWS
cong ty co phan co dien lanh dai viet
Statistics
  • Visited : 7470039
  • Online : 167

Tin công ty

Thông báo nghỉ lễ 2/9

Wednesday, 15/08/2012, 16:13 GMT+7

 
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH ĐẠI VIỆT
Số: 1508/2012-ĐV

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2012

 

THÔNG BÁO

(V/v: Thông báo nghỉ lễ 02.09.2012)

Kính gôûi:

Các ông bà trưởng phòng

Tòan thể nhân viên công ty  

Thực hiện theo quy định của luật lao động nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam vể các ngày nghỉ lễ trong năm.

Tổng giám đốc Công Ty CP CĐL Đại Việt thông báo đến tòan thể nhân viên lịch nghỉ lễ mừng ngày quốc khánh 02 tháng 09 năm 2012 của công ty như sau:

Thời gian nghỉ lễ là 02 ngày:

 - Bắt đầu từ ngày 02 tháng 09 năm 2012

 - Đến hết ngày 03 tháng 09 năm 2012 

Đề nghị toàn thể nhân viên thực hiện đúng thông báo như trên.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận                                                                           TỔNG GIÁM ĐỐC

Như trên,                                                                              

Lưu VT.

 


Written : Nguyễn Hiếu


Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
DMCA.com Protection Status